Regulamin monitoringu

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W FIRMIE VITKOVICE MILMET S.A.

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w firmie VITKOVICE MILMET S.A., zwanym dalej MILMET, miejsca instalacji kamer systemu na terenie MILMET, reguły rejestracji
  i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest VITKOVICE MILMET S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 130, REGON: 272019626.
 3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są nadzorowanie procesów produkcyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury MILMET w następujących lokalizacjach:
  a) Teren zakładu w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 130,
  b) Teren zakładu w Siemianowicach Śląskich, ul Żeromskiego 21.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 130 to:
  a) Teren wzdłuż ogrodzenia, parking, pola odkładcze, hala produkcyjna Wydziału B2, hala Wydziału B2.1 (lakiernia).
 6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Siemianowicach Śląskich, ul. Żeromskiego 21 to:
  a) Drogi przejazdowe na terenie zakładu, pola odkładcze, teren wzdłuż ogrodzenia, parking, brama wejściowa na teren zakładu, dyżurka ochrony, magazyn.
 7. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 8. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 9. System monitoringu wizyjnego w MILMET składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 10. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 11. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 12. Na ogrodzeniu przy bramie głównej umieszcza się tablice informacyjne/napisy informacyjne zawierające następującą klauzulę:
  a) w lokalizacji w Sosnowcu:
  „Teren monitorowany.
  Monitoring prowadzony jest w celach nadzorowania procesów produkcyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury Firm i obejmuje: budynki (hale, magazyny, dyżurkę ochrony), tereny parkingów, wzdłuż ogrodzeń, pól odkładczych, dróg przejazdowych, bramy wejściowe. Pełne informacje dotyczące monitoringu można uzyskać pod numerem telefonu 786 949 807 oraz drogą elektroniczną (e-mail): rzwierzchowski@vitkovice-milmet.pl.
  b) w lokalizacji w Siemianowicach Śląskich:
  „Teren monitorowany.
  Monitoring prowadzony jest przez VITKOVICE MILMET S.A. w celach nadzorowania procesów produkcyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się na terenie infrastruktury VITKOVICE MILMET S.A. i obejmuje: budynki (hale, magazyny, dyżurkę ochrony), tereny parkingów, wzdłuż ogrodzeń, pól odkładczych, dróg przejazdowych, bramy wejściowe. Pełne informacje dotyczące monitoringu można uzyskać pod numerem telefonu 786 949 807, drogą elektroniczną (e-mail): rzwierzchowski@vitkovice-milmet.pl lub na stronie internetowej firmy pod adresem: www.vitkovice-milmet.pl
 13. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach MILMET. Dodatkowo monitory z aktualnym obrazem znajdują się w pomieszczeniach ochrony. Dostęp do obrazu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z MILMET. Dostęp do zapisu
  i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy MILMET.
 14. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 15. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż 30 dni.
 16. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 17. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do MILMET z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć
  w Sekretariacie Zarządu przy ul. Grota Roweckiego 130, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 18. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: hala produkcyjna, wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 19. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 20. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w MILMET sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych, np.: kamery w hali produkcyjnej;
  d) data wykonania kopii;
  e) dane osoby, która sporządziła kopię.
  Kopia przechowywana jest w Sekretariacie Prezesa w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 21. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych, np.: kamera nr……;
  d) data wykonania kopii;
  e) dane osoby, która sporządziła kopię;
  f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
  g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 22. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 23. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez MILMET.
 24. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej www.vitkovice-milmet.pl, telefonicznie pod numerem: 786 949 807 oraz osobiście na dyżurce ochrony. Większość osób utrwalonych na monitoringu może być niemożliwa do zidentyfikowania przez MILMET
  a jedynie przez uprawnione służby np.: Policję.
 25. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez MILMET.
 26. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do MILMET. Będą one rozpatrywane.
 27. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć