Zasady ochrony danych osobowych

Za pośrednictwem niniejszych Zasad ochrony danych osobowych (zwanych dalej „Zasadami”) informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzamy, o wszelkich czynnościach przetwarzania oraz o zasadach ochrony prywatności osób, których dane dotyczą.

1. Osoby odpowiedzialne

Administrator danych osobowych:
VITKOVICE MILMET S.A., z siedzibą Grota Roweckiego 130, Sosnowiec 41-200
Dane kontaktowe umożliwiające skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z jej praw: Telefon: +48 32 299 03 00, E-mail: milmet@vitkovice-milmet.pl
(zwany dalej również „my“; „nam“; „nasze“ lub „nas“)

2. Pojęcia podstawowe

GDPR:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie w dniu 25. 05. 2018 r.

Dane osobowe:
Za dane osobowe w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „GDPR“) uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, (tj. o podmiocie danych = Tobie).

Wrażliwe dane osobowe:
Za wrażliwe dane osobowe uważa się informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Osoba, której dane dotyczą = Ty:
Za osobę, której dane dotyczą uważa się zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 4 ust. 2 GDPR oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator:
Administrator w myśl art. 4 ust. 7 GDPR oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do Twoich danych osobowych pełnimy rolę administratora.

Podmiot przetwarzający:
Podmiot przetwarzający w myśl art. 4 ust. 8 GDPR oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Organ nadzorczy:
Organem nadzorczym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „UODO“).

Przetwarzanie wysokiego ryzyka:
Za przetwarzanie wysokiego ryzyka uważa się przetwarzanie, które prawdopodobnie oznacza ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, przetwarzanie nie jest sporadyczne, lub obejmuje przetwarzanie wrażliwych danych osobowych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wymienionych w artykule 10 GDPR.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie:
Za zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie uważa się ogólnie każdą formę decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, tj. bez interwencji ludzkiej, polegającym między innymi na analizie lub prognozie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

3. Kategorie osób, których dane dotyczą, dane osobowe podlegające przetwarzaniu, cel, podstawa prawna i czas trwania przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w jednoznacznie określonym celu:

Kategorie osób, których dane dotyczą
Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna i przetwarzane dane osobowe
Czas trwania przetwarzania
Użytkownicy stron internetowych
Statystyki przed anonimizacją danych, wyświetlanie reklam naszych usług lub towarów.Podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interes rozumiany jako a) ulepszanie naszych usług i skoncentrowanie się na tym, co Cię naprawdę interesuje; b) oferowanie Ci podobnych usług i towarów, które odpowiadają Twoim potrzebom, na podstawie odwiedzin naszych stron internetowych.

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies.
W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane przez 6 miesięcy.
Przesłanie odpowiedzi na zapytanie użytkownika strony internetowej
Podstawą prawną jest realizacja umowy lub Twoja zgoda.

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies, zapytanie złożone za pośrednictwem formularza.
W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane do odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, maksymalnie jednak przez 30 dni lub przez czas, na który udzielono zgody na przetwarzanie.
Odbiorcy newslettera
Przesyłanie informacji handlowych e-mailem
Podstawą prawną jest zgoda, której udzieliłeś nam przy rejestracji do newslettera.

Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (e-mail).
W tym celu dane osobowe mogą być przetwarzane aż do cofnięcia zgody.

4. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji celu ich przetwarzania – zob. powyższa tabela. Po upływie tego czasu dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie dla celów państwowego urzędu statystycznego, dla celów naukowych i dla celów archiwalnych.

5. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską

W uzasadnionych przypadkach możemy przekazać Twoje dane osobowe także innym podmiotom (zwanym dalej „odbiorcami”).

Może nastąpić przekazanie danych osobowych następującym odbiorcom:

 • Podmioty przetwarzające, które przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze polecenie w szczególności w zakresie kontaktu z ogółem społeczeństwa;
 • organy władzy publicznej i inne podmioty, jeżeli wymaga tego obowiązujący przepis prawa;
 • inne podmioty w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia, w którym przekazanie danych jest niezbędne dla celu ochrony życia, zdrowia, majątku lub innego interesu publicznego lub jeżeli jest to niezbędne do ochrony naszych praw, majątku lub bezpieczeństwa.

6. Cookies

Po Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie nasz serwer wyśle na Twój komputer małą ilość danych i zapisze je tam. Przy każdej kolejnej wizycie na stronach przeglądarka prześle te dane z powrotem na serwer. Ten mały plik nazywa się „cookie“ i jest to krótki plik tekstowy, zawierający specyficzny łańcuch znaków z unikalnymi informacjami na temat Twojej przeglądarki. Cookies wykorzystujemy do tego, aby podwyższać jakość naszych usług i aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron. Dlatego w cookies zapisujemy preferencje użytkowników i z ich pomocą monitorujemy trendy odwiedzających, tzn. jak ludzie zachowują się na naszych stronach i w jaki sposób je przeglądają.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby akceptowała pliki cookies. Ty możesz jednak ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała cookies lub aby informowała Cię o przesyłaniu cookies. Bez cookies niektóre usługi lub funkcje nie będą jednak poprawnie działać.

Nasze strony internetowe korzystają z cookies „własnych“, czyli cookies używanych wyłącznie przez nasze strony internetowe (zwane dalej własnymi cookies) i cookies „podmiotów trzecich“ (czyli cookies pochodzących ze stron internetowych podmiotów trzecich). Własne cookies wykorzystujemy do zapisywania preferencji i danych użytkownika, potrzebnych podczas Twojej wizyty na stronie internetowej (np. zawartość Twojego koszyka). Cookies podmiotów trzecich używamy do monitorowania trendów użytkownika
i wzorców zachowania, kierowania reklamy i to przy pomocy podmiotów trzecich - dostawców statystyk internetowych. Cookies podmiotów trzecich użyte do monitorowania trendów i wzorców zachowania wykorzystują wyłącznie nasze strony internetowe i dostawca statystyk internetowych, nie są przekazywane żadnym innymi podmiotom.

Ustawienia cookies

7. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodność z prawem
Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z GDPR.

Zgoda osoby, której dane dotyczą
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w sposób i w zakresie, na który udzieliłeś/aś nam zgody, jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania.

Minimalizacja i ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w którym jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania, oraz przez czas nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Prawidłowość przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy z naciskiem na ich prawidłowość, przy użyciu dostępnych środków. A przy użyciu odpowiednich środków przetwarzamy zaktualizowane dane osobowe.

Przejrzystość
Za pośrednictwem niniejszych Zasad oraz osoby kontaktowej można zapoznać się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także z ich zakresem i treścią.

Ograniczenie celu
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla spełnienia określonego celu i zgodnie z tym celem.

Bezpieczeństwo
Dane osobowe przetwarzamy w sposób, który gwarantuje ich należyte zabezpieczenie, włączając w to ochronę za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach i profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, także na podstawie profilowania.

9. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych, dotyczących Twojej osoby.
W szczególności masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe, które Cię dotyczą, a także uzyskać inne informacje dotyczące przetwarzanych danych i sposobu przetwarzania w myśl właściwych przepisów GDPR (cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy, planowany czas przechowywania, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu). W przypadku otrzymania takiego żądania dostarczymy Ci bezpłatnie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. W przypadku powtórnego żądania możemy pobrać za dostarczenie kopii opłatę w rozsądnej wysokości, odpowiadającej kosztom administracyjnym sporządzenia.

Aby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, skorzystaj z konta użytkownika lub kontaktów podanych w niniejszych zasadach.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie takiej zgody.

Zgodę możesz cofnąć przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.

Prawo do sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe są niedokładne, możesz zażądać, abyśmy dane te niezwłocznie sprostowali. Jeżeli ze względu na konkretne okoliczności jest to zasadne, możesz również zażądać uzupełnienia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Żądanie sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych możesz złożyć przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach

Prawo do usunięcia danych osobowych
Masz prawo żądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli przetwarzane przez nas dane osobowe, które Cię dotyczą, a to w następujących przypadkach:

 • Jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a z naszej strony nie istnieje żaden uzasadniony powód ich przetwarzania, który byłby nadrzędny nad Twoim prawem do usunięcia danych;
 • jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (zob. poniżej);
 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w inny sposób przetwarzane;
 • przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dla osoby poniżej 18 roku życia;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub polskim prawie, któremu podlegamy.

Usunięcia w takich przypadkach możesz zażądać przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne 

 • Do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy istnieją przyczyny braku możliwości skorzystania z prawa do usunięcia, możesz się dowiedzieć za pośrednictwem Twojego konta użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W takim przypadku ograniczenie obowiązuje przez czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych.
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania (zob. poniżej). W takim przypadku ograniczenie obowiązuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W czasie ograniczenia przetwarzania danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe (z wyjątkiem ich przechowywania), wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Jak podano powyżej, żądanie ograniczenia przetwarzania możesz złożyć przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych
w niniejszych zasadach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
w następujących przypadkach:

 • W przypadku, że dane osobowe są przetwarzane z tego powodu, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej i wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego
  i wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tym celu.
 • Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, nie będziemy ich dalej przetwarzać, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Sprzeciw możesz wnieść przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszych zasadach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub ze względu na to, że jest to konieczne do realizacji zawartej między nami umowy, masz prawo otrzymać od nas dane osobowe, które Cię dotyczą i które zostały nam przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzamy dane osobowe w taki sposób. Masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Swoje dane osobowe możesz otrzymać przez swoje konto użytkownika lub korzystając z danych kontaktowych podanych
w niniejszych zasadach.

Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Nie używamy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prawo uzyskania informacji o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności, poinformujemy Cię o tym naruszeniu bez zbędnej zwłoki. Jeżeli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych wdrożono odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, zapewniające na przykład niezrozumiałość dla osoby nieuprawnionej lub jeżeli przy pomocy dodatkowych środków zapewnimy, że wysokie ryzyko nie wystąpi, nie jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci informacji
o naruszeniu.

Prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uznasz, że w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych doszło do naruszenia obowiązków określonych w GDPR, masz prawo wnieść skargę do urzędu nadzorczego. Urzędem nadzorczym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie od dnia 24. 04. 2018 r.

Cylinders Holding a.s.
Členové skupiny Cylinders Holding a.s.
© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć